Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

Consumenten hebben een herroepingstermijn van veertien dagen.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (teleropa GmbH, Am Weiher 14, 56766 Ulmen, Duitsland, info@teleropa.de, telefoon: +49 (0) 2676 9520 108) hiervan op de hoogte stellen door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post of een e-mail) waarin u wordt geïnformeerd over uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping, hoewel dit niet verplicht is.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling over uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van intrekking

Als u dit contract annuleert, zullen wij u alle van u ontvangen betalingen, inclusief leveringskosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een andere leveringsmethode dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering) terugbetalen, die onmiddellijk en op uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw opzegging van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij mogen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen, of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons of aan teleropa Servicecenter (Am Weiher 14, 56766 Ulmen, Duitsland) retourneren of overhandigen, en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van uw herroeping van dit contract. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt ​​de directe kosten van het retourneren van de goederen. U bent alleen aansprakelijk voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen.

Voorbeeldformulier voor herroeping

(Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

– Aan teleropa GmbH, Am Weiher 14, 56766 Ulmen, Duitsland, info@teleropa.de

– Ik/wij (*) herroep(en) hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van het volgende
Goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)

– Besteld op (*)/ontvangen op (*)

– Naam van de consument(en)

– Adres van de consument(en)

– Handtekening van de consument(en) (alleen bij papieren kennisgeving)

- Datum

(*) Schrap wat niet van toepassing is.

Herroepingsrecht gemaakt met de Trusted Shops Juridische tekstschrijver

Instructions on cancellation

Consumers have a 14 days right to cancel.

Right to cancel

You have the right to cancel this contract within 14 days without giving any reason. The cancellation period will expire after 14 days from the day on which you acquire, or a third party other than the carrier and indicated by you acquires, physical possession of the last good.

To exercise the right to cancel, you must inform us (teleropa GmbH, Am Weiher 14, 56766 Ulmen, Deutschland, info@teleropa.de, Phone: +49 (0) 2676 9520 108 of your decision to cancel this contract by a clear statement (e.g. a letter sent by post or an e-mail). You may use the attached model cancellation form, but it is not obligatory.

To meet the cancellation deadline, it is sufficient for you to send your communication concerning your exercise of the right of cancel before the cancellation period has expired.

Effects of cancellation

If you cancel this contract, we will reimburse to you all payments received from you, including the costs of delivery (except for the supplementary costs arising if you chose a type of delivery other than delivery other than the least expensive type of standard delivery offered by us), without undue delay and in any event not later than 14 days from the day on which we are informed about your decision to withdraw from this contract. We will make the reimbursement using the same means of payment as you used for the initial transaction, unless you have expressly agreed otherwise; in any event, you will not incur any fees as a result of such reimbursement. We may withhold reimbursement until we have received the goods back or you have supplied evidence of having sent back the goods, whichever is the earliest.

You shall send back the goods or hand them over to us or teleropa Servicecenter (Am Weiher 14, 56766 Ulmen, Deutchland), without undue delay and in any event not later than 14 days from the day on which you communicate your cancellation from this contract to us. The deadline is met if you send back the goods before the period of 14 days has expired. You will have to bear the direct cost of returning the goods. You are only liable for any diminished value of the goods resulting from the handling other than what is necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the goods.

Model cancellation form

(If you want to cancel the contract, please fill out the form below and send it back to us.)

— To teleropa GmbH, Am Weiher 14, 56766 Ulmen, Deutschland, info@teleropa.de

— I / We(*) hereby give notice that I /We(*) cancel my/our (*) contract of sale of the following goods (*)/for the supply of the following service(*)

— Ordered on (*) / received on (*)

— Name of consumer(s)

— Address of consumer(s)

— Signature of consumer(s) (only if this for is notified on paper)

— Date

(*) Delete as appropriate

Herroepingsrecht gemaakt met de Trusted Shops Juridische tekstschrijver

Email Us​